Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-3    godz.16.00

Klasy4-8    godz.17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-8   godz.16.30-17.30

Zebrania z rodzicami

10.09.2019r

 

 

18 września 2019

 

  

27 listopada 2019r.

22 stycznia 2020r.

 

Przedszkole

 pierwsze klasy

 

Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

 

 

Dni otwarte dla rodziców

30 października 2019

  

18 grudnia 2019r.

 

 

 

 

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2019r.

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do 10  stycznia 2020

 

 • Ustalenie i wpisanie

do dziennika

Do 17  stycznia 2020

 

Ferie zimowe

27 styczna – 9 lutego2020r.

 

 

Rada klasyfikacyjna

          21 stycznia 2020 r

 

 

II OKRES

 

Zebrania z rodzicami

25 marca 2020

27 maja 2020

Klasy 1-3

godzina 16.00

Klasy 4-6

godzina 17.00

 

Dni otwarte dla rodziców

28 kwietnia 2020.

 

16.30-17.30

Ferie świąteczne wiosenne

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania .

   9 czerwca 2020.

 

 

 

 • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika

Do 16 czerwca 2020.

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną
 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą

Do 17 czerwca 2020.

 

 

 

Do 5 czerwca 2020.

 

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

18 czerwca 2020.

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2019/2020

 

26 czerwca 2020 r.

 

 

  Ferie letnie

27 czerwca –

31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

 

3.

Ferie zimow

27 stycznia - 9 lutego 2020r

4.

Egzamin ósmoklasisty

 

21,22,23 kwietnia 2020r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

7.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

8.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.     2 styczeń 2020r. (czwartek)
2.     3 styczeń 2020r. (, piątek)
3.     21 kwietnia 2020r(wt) egzamin kl8
4.     22 kwietnia 2020r(śr) egzamin kl8
5.     23 kwietnia 2020r. (czw) egzamin kl8
6.     30 kwietnia 2020r.(czwartek)
7.     12 czerwca 2020r. (piątek)
8.

Dni wolne dla przedszkola

1.     24.12.2019r. wtorek- WIGILIA
2.     27.12.2019r.-piątek
3.     30.12.2019r.- poniedziałek
4.     31.12.2019r.-wtorek SYLWESTRA
5.     10.04.2020r. WIELKI PIĄTEK
6.     12.06.2020r. piątek

 

 

 

 

 

 ROK 2018/2019

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2018-19

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r.

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

Klasy0-3    godz.16.00

Klasy4-8    godz.17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-7   godz.16.30-17.30

Zebrania z rodzicami

19 września 2018r.

 

 

 

28 listopada 2018r.

30 stycznia 2018r.

 

Przedszkole

 pierwsze klasy

Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

Andrzejki

 

 

Dni otwarte dla rodziców

24 października 2018r.

 

 

19 grudnia 2018r.

 

 

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

ocenach niedostatecznych

 

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2018r.

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do 4  stycznia 2019r.

 

 • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika

Do 10  stycznia 2019r.

 

Ferie zimowe

14-27 stycznia 2019  r.

 

 

Rada klasyfikacyjna

          11 stycznia 2019 r

 

 

 

II OKRES

 

 

Zebrania z rodzicami

 

29 maja 2019

 

Klasy 1-3 godzina 16.00

Klasy 4-6 godzina 17.00

 

 

 

Dni otwarte dla rodziców

27 marca 2019.

24 kwietnia 2019.

 

16.30-17.30

 

Ferie świąteczne wiosenne

 

18.04.-23.04.2019.

 

O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są informowani ustnie lub pisemnie na 4 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

16 maja 2019.

 

Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego rodzicom na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Rodzice są zobowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi dzień wychowawcy.

 

 

30 maja 2019.

 

 • Ustalenie i wpisanie ocen do dziennika

 

Do 12 czerwca 2019.

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną

 

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą

Do 12 czerwca 2019.

 

 

 

Do 6 czerwca 2019.

 

 

 

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

13 czerwca 2019.

 

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018/2019

 

21 czerwca 2019 r.

 

 

  Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)  oraz przepisy wydane na podstawie  art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.    Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z  2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt   2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Egzamin ósmoklasisty

 

15,16.17 kwietnia 2019r.

Podstawa prawna:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  3rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 ( piątek)

15,16,17, kwietnia 2019r. ( pn-śr)

2 maja 2019r.(czwartek)

 

 

 ROK 2017/2018

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2017-18
 

I OKRES

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

Klasy0-3    godz.16.00

Klasy4-7    godz.17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-6   godz.16.30-17.30

Zebrania z rodzicami

20 września 2017

 

 

 

29 listopada 2017

31 stycznia 2018

 

Przedszkole

 pierwsze klasy

Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

Andrzejki

 

 

Dni otwarte dla rodziców

25 października 2017

 

 

20 grudnia 2017

 

 

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

ocenach niedostatecznych

 

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2017


 

 • Wystawienie przewidywanych ocen ołówek

Do 5  stycznia 2018

 

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 22  stycznia 2018

 

Ferie zimowe

12- 25 lutego 2018  r.

 

 

Rada klasyfikacyjna

          24 stycznia 2018 r

 


 

II OKRES

 

Zebrania z rodzicami

23 maja 2018

 

 

 

Dni otwarte dla rodziców

21 marca 2018

25 kwietnia 2018

 

Ferie świąteczne

29.03.-03.04.2018

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do  4 czerwca 2018

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

i o przewidywanych ocenach ndst

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 11 czerwca 2018

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną
 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą

Do 12 czerwca 2018

 

 

 

Do 10 czerwca 2018

 

 

 

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

14 czerwca 2016

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017/2018

 

22 czerwca 2018 r.

 

 

  Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

 


Uroczystości i imprezy w Szkole Podstawowej Nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu
w roku szkolnym 2017/2018 

 

Impreza

Odpowiedzialni

Termin

 

Rozpoczęcie roku

Szkolnego 2017/2018

Klasy 0-3

 

Klasy 4-7

 • M.Miejska
 • A.Lorek
 • M.Olszyńska
 • J.Kunz
 • M.Jawor
 • M.Opoka
 • K.Trojnarska

 

 • R.Rostocka
 • E.Kasprzyk
 • B.Lichowska

 

 

wrzesień

Rajd klas 6

 • P.Góra
 • R.Stawiarska
 • A.Poręba
 • M.Matusik
 • Wychowawcy klas 6

wrzesień

Ślubowanie klas I

Wychowawcy klas I

październik

Dzień Edukacji Narodowej

 • J.Kuciel
 • J.Życzyńska
 • S.Ruchała
 • E.Kołodziej

październik

Dzień Postaci Bajkowych

 • J.Kunz-odpow
 • J.Migacz
 • M.Miejska
 • D.Barczyk
 • A.Sołtys
 • Pogwizd
 • K.Kamińska
 • E.Oleksy
 • A.Golonka

październik

Święto niepodległości

 • E.Kasprzyk
 • P.Góra

listopad

Międzynarodowy Dzień Ucznia

Sejmik SU – SP

 • A.Pawłowska
 • R.Rostocka
 • R.Stawiarska

listopad

Spotkania z tradycją

 • A.Poręba-odpow
 • A.Plechta
 • Ł.Połomski
 • A.Salamon
 • D.Barczyk
 • U.Bulanda
 • D.Kubiak
 • E.Kołodziej
 • J.Jurkowska
 • K.Leśniak
 • A.Lorek
 • B.Studzińska Oracz
 • E.Kasprzyk

grudzień

Andrzejki

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

listopad

Dzień  Integracji

 • Wychowawcy klas 0-7
 • nauczyciele wspomagający
 • M.Biel
 • U.Wątek

grudzień

Mikołaj w szkole

Wychowawcy klas 0

B.Damasiewicz,A.Wieczorek

 

Koncert kolęd

 • P.Góra
 • E.Janus
 • E.Słomka-Lewandowska
 • Ks.M.Górak
 • W.Zapiór

grudzień

Bal karnawałowy dla dzieci

 

 

 

 

Wychowawcy

klas 0-IV

odpowiedzialni również za dekorację

 • K.Trojnarska

Styczeń

Miejski Dzień Integracji

 • E.Kołodziej
 • W. Brdej
 • A.Kowacz
 • J.Kunz
 • S.Ruchała

02.12.2017.

Dzień Otwarty Szkoły

Wychowawcy i nauczyciele

 • I.Załubska-odpow
 • B.Słaby
 • Ł.Bołoz
 • J.Tomasik
 • Trzcińska
 • B.Lichowska
 • M.Miejska
 • K.Podgórska
 • K.Kotkowska
 • K.Trojnarska
 • E.Oleksy

luty

Pierwszy Dzień Wiosny i

Dzień Zdrowej Żywności

 

 

Wychowawcy klas

0-6

 • M.Hajduk-odpow
 • J.Ogorzały
 • K.Merklinger-Borczyk
 • E.Homoncik
 • B.Smaga Pydych
 • A.Cichońska
 • M.Sowa
 • B.Żerkowka
 • E.Janus
 • W.Brdej
 • R.Rostocka
 • A.Pawłowska
 • M.Jawor
 • H.Klimek
 • R.Stawiarska
 • M.Konkol
 • K.Trzcińska
 • U.Wątek

marzec

Karta rowerowa

 • M. Jawor

kwiecień

Konstytucja 3-go Maja

 • J.Kuciel
 • Ł.Połomski

maj

Prowadzenie strony internetowej

 • M.Ślema

cały rok

Dzień Matki

 

Wychowawcy klas

maj

Dzień Książki i Biblioteki

 

 • A.Michalik
 • M.Pażucha

maj

Święto  Szkoły

 • J.Kuciel
 • D.Barczyk
 • W.Zapiór
 • S.Ruchała
 • J.Życzyńska
 • Ł . Połomski
 • Ks.M.Górak
 • E.Janus

maj

Młode talenty

 • P.Góra

 

maj

Dzień Dziecka

Wychowawcy klas

 

czerwiec

 

Dzień Sportu

 • J. Pawlik
 • D.Kubiak
 • J. Jurkowska
 • Ł.Bołoz

czerwiec

Samorząd Uczniowski

Kl   IV-VI

 • A.Pawłowska
 • R.Rostocka
 • R.Stawiarska

 

Oprawa muzyczna

Uroczystości i dyskotek

/nagłośnienie/

 • E. Kołodziej
 • P.Góra
 • A.Poręba
 • E.Janus
 • Ł.Połomski
 • Ł.Bołoz

 

 

cały rok

Akcja „Podziel się”

         

 

 

 • M. Konkol
 • B.Studzińska-Oracz
 • Samorząd Uczniowski

grudzień

kwiecień

Przygotowanie dekoracji

(hall główny – kraty)-oprawa artystyczna uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 • B.Słaby
 • A.Golonka
 • Pogwizd
 • U.Leśniak
 • E.Homoncik
 • E.Oleksy

 

 • K.Trojnarska
 • J.Kunz
 • Marzec
 • U.Wątek

 

 

 

 • A.Wieczorek
 • G.Gadzina
 • B.Damasiewicz

Wrzesień

 

pździernik

 

 

Dekoracja świąteczna

 

 

Luty

 

 

 

kwiecień

Zadania związane z

Obroną Cywilną i BHP

Próbna ewakuacja szkoły

 • A.Michalik

 

cały rok

Opracowanie wyników

sprawdzianów po klasach 6

                      po klasach 3

 • U.Bulanda

 

 • K.Podgórska

 

Zakończenie roku

szkolnego 2017/2018

 • Borczyk
 • A.Salamon
 • J.Migacz
 • J.Kuciel
 • M.Matusik
 • H.Klimek

czerwiec

Rozpoczęcie roku

Szkolnego 2018/2019

Klasy 0-3

 

Klasy 4-7

 

 

 • D.Barczyk
 • B.Żerkowska

 

 

 • U.Bulanda
 • J.Jurkowska
 • A.Pawłowska

 

 

wrzesień

 

Konkursy

w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu

W roku szkolnym 2017/2018


Lp.

Konkurs

Odpowiedzialni

Termin

 1. 1.       

Konkurs poezji religijnej

 • W.Zapiór

 

 1. 2.       

Konkurs historyczny o Nowym Sączu

 • A. Poręba
 • Ł. Połomski
 • N.Plechta

luty

 1. 3.       

Konkurs plastyczny

o Nowym Sączu kl. I-III

 • K.Kotkowska,
 • K.Trojnarska

marzec

 1. 4.       

Konkurs matematyczny

Klas  II, III ;IV, V, VI i VII

 

 • I.Załubska

 

 • B.Lichowska
 • U.Bulanda

 

marzec

 1. 5.       

Konkurs o ochronie przyrodniczy. Dzień Ziemi.

 • R. Stawiarska
 • M.Hajduk
 • J.Ogorzały

kwiecień

 

 1. 6.       

Konkurs ortograficzny

Klas III, IV, V i VI

 

 • Nauczyciele poloniści klas  IV –VI
 • J.Migacz

marzec

 1. 7.       

Konkurs j. angielskiego

Kl. IV, V i VI

 • R. Rostocka
 • A.Pawłowska
 • E. Kasprzyk
 • Kogut
 • J.Kuciel

Luty

 

 

 

 1. 8.       

Turniej ruchu drogowego

Karta rowerowa

 • M. Jawor

 

kwiecień

 1. 9.       

Konkurs ekologiczny

 • R.Stawiarska
 • M.Hajduk
 • M.Biel

kwiecień

 1. 10.   

Konkurs wiedzy

o Stefanie Wyszyńskim

 • W.Zapiór
 • E.Janus

 

kwiecień

 1. 11.   

Konkurs recytatorski- Elżbiety Kosińskiej

Kl. IV, V i VI

I - III

 • S.Ruchała
 • Słomka -Lewandowska
 • M.Miejska

 

 1. 12.   

Konkurs matematyczny

„Kangur”

 • M. Ślema
 • A.Salamon

 

 1. 13.   

Konkurs matematyczny

„PANGEA”

 • B.Lichowska

 

 1. 14.   

Konkurs rejonowy „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności”

 • A. Poręba
 • A.Plechta

 

 1. 15.   

Turniej międzyszkolny:

piłka nożna I – III-listopad

                   IV-VI-grudzień

piłka siatkowa- styczeń koszykówka-       kwiecień

Dzień sportu- czerwiec

 

 • J. Pawlik
 • Ł.Bołoz

 

 • D. Kubiak
 • J. Jurkowska

 

 • Nauczyciele wf

 

 1. 16.   

Konkurs piosenki

 • P.Góra

 

 1. 17.   

Konkurs pięknego czytania klas I- Wielkie czytanie pierwszaków

 

 • Wychowawcy klas pierwszych
 • Pażucha
 • A.Michalik

 

 1. 18.   

Turniej sportowy

Przedszkolaków

 • B.Damasiewicz
 • A.Cichońska
 • A.Wieczorek

luty

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.